ఈ రోజు జాతక శాస్త్రం: నవ్యతరంగా తెలుగులో జ్యోతిష్యం


జాతక శాస్త్రం ఒక ప్రాచీన విద్యాసంస్కృత శాస్త్రం. ఇది జ్యోతిష్యం అనే ప్రాంతంలో ప్రముఖ అధ్యయన విధానముగా ప్రచారం చేసినది. ఈ శాస్త్రం వారి జీవితాన్ని, పురుషులు వాటి పనులను, వివాహాన్ని, పిల్లలను మరియు వారి ఆరోగ్యాన్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. జాతక శాస్త్రం విశిష్ట రీతిలో గ్రహణాలను, ఆకాశానికి ప్రభావం, భూమి మరియు మనం గురించి మీకు తెలియని సమాచారాన్ని ప్రదానం చేస్తుంది.

అత్యుత్తమ జాతక శాస్త్రజ్ఞులు ఆకార్షణీయ విషయాలను సమర్పిస్తారు. ముందుగా, జాతక శాస్త్రం జ్యోతిష్యానికి చాలా సమానమైనది. ఇప్పటివరకూ జ్యోతిష్యం వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం తెలుగు భాషలో కనిపిస్తుందని చూసాను. కానీ, జాతక శాస్త్రం ఈ బాధ్యతలను పూర్తిగా మీరు పూర్తి చేసుకుంటారు. తెలుగు భాషలో జాతక శాస్త్రంలో కేటాయింపులు చేసే అంశాన్ని లేదా చర్చించే అవసరం ఉండదు.

తెలుగులో జాతక శాస్త్రం ఎలా మార్చాలో చూడండి. మొదటిసారిగా, తెలుగు ప్రజలు క్రీడలు, పంచాంగం, పండితరులు వాటిని పరిచయం చేసుకోవడం ద్వారా జ్యోతిష్యం గురించి తెలుసు పొందారు. తరువాత, ఈ పండితులు తెలుగులో మొదలుపెట్టిన గ్రంధాలను రచించారు. జ్యోతిష్యం గురించి తెలుగు వ్యాసాలను రచించిన ప్రముఖ గ్రంధాలు ప్రాచీన మహాభారతం, బృహత్ జాతకం, సరస్వతీ విలాసం, పంచాంగం మరియు జాతకాల క్రమాంకం మరియు వారి కాంతీలు ఉన్న గ్రంథాలు ఉంటాయి.

తెలుగులో జాతక శాస్త్రం అనగా అందరూ అరచేయగలరు. అలాగే, తెలుగు పండితరులు ఈ విషయంలో ఉన్నారు. జాతక శాస్త్రం స్వరూపంలో జ్యోతిష్య విద్య తెలుగులో పెద్ద వైశిష్ట్యం అందించింది. ఈ విద్యను అభ్యాసం చేసే వారు తెలుగు జాతక శాస్త్రం ప్రపంచానికి సహాయం చేస్తారు. వాటిని తెలుగు భాషలో పూర్తిగా చేసుకుంటూ వారు సమాచారం చేయగలరు. తెలుగు జాతక శాస్త్రంలో ఆకార్షణీయ విషయాలు ఉన్నాయి. అయితే, జాతక శాస్త్రం నవ్యతరంగా తెలుగులో జ్యోతిష్యం అనే పేరుతో ప్రచారం చేస్తుంది.

జాతక శాస్త్రం సంబంధిత విషయాలను అందించే ప్రముఖ కేంద్రంగా జ్యోతిష్య సంస్థానులు పరిచయం చేస్తుంది. ఇందులో అత్యుత్తమమైన ప్రాధాన్యత కలిగించే సంస్థానంగా తెలుగులో జ్యోతిష్యం పరిచయం చేస్తున్నాం.

తెలుగులో జ్యోతిష్యం ప్రకటన చేసే అవకాశాలు సంఘం అందించింది. ఈ సంఘం జ్యోతిష్యం ప్రకటనలను మెరుగైన మార్గంలో మార్చటం చేస్తుంది. ఇదే ప్రకటన పత్రికలో వారు మూడో పుట గ్రంథంలో జ్యోతిష్యం ప్రకటించే మార్గంలో మార్చటం చేస్తుంది.

తెలుగులో జ్యోతిష్యం ప్రకటన చేసే అవకాశాలు సంఘం అందించిన ప్రకటన పత్రికలో వారు మూడో పుట గ్రంథంలో జ్యోతిష్యం ప్రకటించే మార్గంలో మార్చటం చేస్తుంది. తెలుగులో జ్యోతిష్యం ప్రకటనలో ప్రాముఖ్యత పొందిన సంస్థానం ప్రతిపాదించాలంటే, మొదలుపెట్టి తెలుగు జాతక శాస్త్రంలో అనుకూలతను పొందించాలి. మీ జన్మతిథిని చెప్పండి మరియు మీకు మొట్టమొదటివారికి తెలుసుకోండి. అందుబాటుల

LinkedIn
Share
Scroll to Top
Call Now Button